Pravna obvestila

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta Star Travel, blagovna znamka podjetja Volo, organizacija nepozabnih doživetij, d. o. o. (v nadaljevanju Star Travel) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični program. Če je v posameznem aranžmaju glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

Splošni pogoji veljajo le za turistične programe, ki jih organizira Star Travel, če ni izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

Če je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, veljajo navedbe oziroma določila, navedena v programu.

Pri prodaji turističnih aranžmajev preko telefona ali spleta se razume, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani agencije Star Travel.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega programa ali druge storitve agencije Star Travel ter se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični program, ki ga organizira Star Travel preko spletne strani, v poslovalnici agencije ali pri pooblaščeni agenciji. 

Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije Star Travel za svoje storitve zaračunava naročniku rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 €.

Ob prijavi na potovanje potnik in agencija Star Travel skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem izbranem turističnem programu ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja Star Travel zavezuje, da bo potniku zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo turistični program, kupec pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno, dogovorjeno ceno.
Če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki bodo s tem nastale. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo prijavo se šteje prijava posredovana v pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo. Za zavezujočo prijavo velja tudi prijava, ki vsebuje kateregakoli med navedenimi podatki.

Pogodba med potnikom in agencijo je sklenjena z dnem pisne potrditve agencije Star Travel.

Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). S tem postane vse, kar je navedeno v Splošnih pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

3. STORITVE, VŠTETE V CENI PROGRAMA

Če v programu ni drugače določeno, so v ceni programa vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni določeno drugače, veljajo cene posameznega turističnega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

4. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vštete v ceno programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, ...) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, turistične/vstopne takse, ki jih potnik plača na kraju samem, cepljenja, fakultativne izlete), zato jih, če ni določeno drugače, potnik plača posebej. Če so v posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, jih mora potnik potrditi ob prijavi, doplača pa skupaj s ceno aranžmaja. 
Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila le-teh ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku agencije Star Travel v kraju, kjer se storitev opravlja in v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

5. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri agencije Star Travel ali pooblaščeni agenciji.

Ara, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 40 odstotkov cene programa oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del potnik plača ob dokončni izvršitvi storitve s strani agencije Star Travel in izročitvi potovalnega dokumenta oziroma voucherja, vendar najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu. Če preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, velja, da je odpovedal aranžma. V tem primeru se bo agencija Star Travel ravnala po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke Splošnih pogojev in navodil za turistične programe. Voucher velja kot potrdilo o vplačilu na vseh destinacijah. Potnik ga pokaže na zahtevo vodje potovanja ali hotelirja.

6. CENE

Cene potovanja so določene v programih potovanja in veljajo od dneva objave programa. Star Travel si pridržuje pravico do spremembe cene, če je v vmesnem času prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni. O morebitni spremembi cene potovanja Star Travel potnika predhodno obvesti. Star Travel sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja iz prejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se lahko zviša najkasneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10 odstotkov, lahko kupec odstopi od pogodbe brez doplačil za primer odpovedi. V tem primeru mora Star Travel povrniti kupcu vplačani znesek.

Star Travel lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

7. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Če posamezne države vstop pogojujejo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik za ta določila odgovarja sam. Za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika zaradi tega Star Travel ne odgovarja. Potnik si je sam dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v določen programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje. 

Če potnik te obveznosti ne izpolni, se Star Travel ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. 

Če se vizum ureja preko agencije Star Travel, slednja ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma. 

Posredovanje agencije Star Travel pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Star Travel potniku ne vrača.

8. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil na potovanje. Odjava preko spletne strani ni veljavna. 

Star Travel ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, višina pa je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved ter od zneska stroškov za odpoved letalskih vozovnic in hotela, v kolikor so bile letalske vozovnice izpisane in hotel rezerviran. Minimalni strošek za odpoved potovanja je ne glede na datum odpovedi: 300 €/ prijavnico.

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Star Travel. Če potnik zavrne podpis tega dokumenta, velja, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Če so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil za potovanje pooblastila agencija Star Travel). Pri tem je potrebno Star Travel kot organizatorja potovanja obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja.

Če se kupec ne more udeležiti potovanja, lahko svojo rezervacijo prenese na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Kupec mora o tem obvestiti Star Travel najpozneje 8 dni pred začetkom potovanja. Kupec mora Star Travel povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

9. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Pogodba o zavarovanju rizika velja v primeru bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša cca 3-4% vrednosti potovanja, skladno s splošnimi pogoji zavarovalnice Generali. Ne glede na plačano odstopnino ima Star Travel v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 50 € po napotnici/voucherju. 

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanje pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. 

Če potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi višje sile, predhodno pa ni položil odstopnine, ima Star Travel pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov ne bi mogel nadaljevati potovanja, potnik sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. 

Star Travel si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Star Travel si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.

Star Travel si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Star Travel ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. 

Star Travel ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. 

Če agencija Star Travel odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. 

Če agencija Star Travel odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. 

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Star Travel potnika nemudoma obvesti. Star Travel ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica teh zamud. 

Če stanje na kraju samem agenciji Star Travel ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija potnika namesti v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije.

11. REKLAMACIJE

Potnik mora na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozoriti na kraju samem, predstavniku agencije Star Travel, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Če bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, ...), potnik pa ni opozoril na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, velja, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja znižanje cene po končanem potovanju. Potnik lahko vloži pisno reklamacijo v 2 mesecih po končanem potovanju. Če potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Star Travel slednje vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije Star Travel ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Star Travel, Volo, organizacija nepozabnih doživetij, d.o.o., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana. 

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Star Travel nepopolne reklamacije ne bo obravnavala.

Reklamacija mora biti utemeljena, zato naj ji potnik priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerih potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega programa, če po krivdi Star Travel ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja, ko ima Star Travel pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Če so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Star Travel ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

13. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

14. ODGOVORNOST ZA PRTLJAGO

Star Travel ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. 

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. 

V primeru izgube prtljage potnik izpolni PIR obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz, in izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
Star Travel ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

15. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali mu jih ukradejo, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvet in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika agencije Star Travel. Če mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

16. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih agencije Star Travel za turistične programe oziroma potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije agencije Star Travel.

17. UPORABA PODATKOV

Star Travel vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov z dne 1. april 2008. Potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi agencije Star Travel in njegovih poslovnih partnerjev. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

18. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Sodišče v kraju bivanja stranke.

© STAR TRAVEL, . VSE PRAVICE PRIDRŽANE

Piškotki Pravno obvestilo Varstvo osebnih podatkov